Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (“AEDAŞ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda,

Şirketimizden ürün veya hizmet alan gerçek kişi müşterilerinden olmanız sebebiyle kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, aile ve yakın bilgisi, hukuki işlem verileriniz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca iletmeniz halinde sağlık raporunuz) abonelik sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, mal / hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek süreçlerinin, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal /hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile sair ilgili mevzuata uygun yürütülmesi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecek ve ayrıca açık rızanız olması halinde ürün ve hizmet geliştirme ile satımı faaliyetlerinin yürütülmesi,  sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve bu kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir. 

Ayrıca;

  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması,
  • İnternet sitemizde online işlem yapmanız veya mobil uygulamamıza üye olmanız halinde; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz üyeliğinizin oluşturulması ve istek-öneri-şikayet iletilmesi, arıza bildirim, kaçak ihbarı, aboneliğe ilişkin tüm süreç ve işlemleri, aydınlatma şikayeti, açma-kesme işlemleri, evrak sorgulama ve belge doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesiamaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara,  bankalara, anlaşmalı hukuk bürolarına, danışmanlara, denetçi kurumlara ve iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi için destek hizmeti alınan şirketlere ve Şirket’in bünyesinde bulunan ve Şirket ile aynı faaliyeti göstermekte olan grup şirketlerine, Şirket’in ana hissedarlarına ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden,  elektronik posta adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, internet sitemiz, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı linkteki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 

  • Göksu Mahallesi Serik Cad. No: 15 Demokrasi Kavşağı Kepez ANTALYA adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin akdenizedas@hs02.kep.tr KEP adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@akdenizedas.com.tr e-posta adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 25.01.2021 14:29:42